Harmaasudet ry:n säännöt

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Harmaasudet ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

  1. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi ja pöytäkirjat ja muut viralliset asiakirjat laaditaan suomeksi.

  1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historianelävöittämis-, tutkimus- ja live-roolipeliharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää live-roolipelejä, historiatapahtumia, alan tilaisuuksia ja konferensseja sekä avustaa alan harrastajia vastaavien järjestämisessä tarjoamalla voittoa tavoittelematta konsultointiapua.

Lisäksi yhdistys tiedottaa alan kehityksestä ja tapahtumista tietoverkkojen, jäsenlehtien ja muiden tiedotuskanavien avulla sekä pyrkii muodostamalla erilaisia työryhmiä ja pitämällä yllä vapaamuotoisia kontakteja edistämään harrastusta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, sekä harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää ansiotoimintaa, kuten julkaisutoimintaa, harrastusmateriaalin maahantuontia, valmistusta ja niiden välittämistä jäsenille sekä muille alan harrastajille. Yhdistys voi harjoittaa kahvilatoimintaa tapahtumiensa yhteydessä sekä järjestää arpajaisia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa valtiollisiin asioihin. Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

  1. Yhdistyksen jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö sekä aatteellinen rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoitus ja toiminta liittyvät historianelävöittämiseen ja tutkimiseen tai live-roolipelaamiseen.

Yksityishenkilö voi olla yhdistyksen varsinainen jäsen tai kannatusjäsen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin arvokkaalla tavalla tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenen kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous 3/4 ääntenenemmistöllä hallituksen tai vähintään kahdenkymmenen yhdistyksen jäsenen esityksestä.

Hallitus voi tehdä päätöksen jäsenen erottamisesta yhdistyslaissa määrätyistä syistä. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen kolmen kuukauden sisällä hallituksen päätöksestä kokouksen ratkaistavaksi jättämällä edellä mainitussa ajassa kirjallisen valituksen hallitukselle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei kuitenkaan voida periä mitään vuotuisia maksuja.

Jäsen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen hallituksen kehotuksesta huolimatta, voidaan katsoa eronneeksi.

  1. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-5 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus voi myös niin päättäessään valita muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta hallituksen järjestäytymiskokouksessaan päättämällä tavalla. Puheenjohtajan on kutsuttava hallituksen kokous koolle, mikäli vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkotaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen siihen oikeuttama toimihenkilö.

  1. Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on oltava 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Toiminnantarkastajien toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

  1. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

  1. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen kokous, vuosikokous, joka on pidettävä loka- tai marraskuussa. Vuosikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: hallituksen toimintakertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta, toiminnantarkastajien valinta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle ilmoittamalla siitä jäsenille jäsenkirjeessä, joka on lähetettävä sähköpostitse kunkin jäsenen sähköpostiosoitteeseen ja yhdistyksen sähköpostilistalle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Jos jäsenluettelossa ei ole jäsenen sähköpostiosoitetta, jäsenkirje on postitettava jäsenen kotiosoitteeseen 14 vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asiat kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella 12 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä sekä kunniajäsenellä. Yhdistyksen kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  1. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi kuukausi, 3/4 ääntenenemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Haluatko mukaan toimintaan? Tarvittavat tiedot jäseneksi liittymiseen löydät täältä -- Jäseneksi